Regulamin

Regulamin organizacji kursów
Fundacji „Promyk Słońca”

Najważniejsze informacje:

 1. Aby wziąć udział w kursie wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie każdego kursu.
 2. Po wypełnieniu formularza otrzymasz automatycznie maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, numerem konta oraz dalszymi wskazówkami (sprawdź folder SPAM).
 3. Wpłać wpisowe lub całą kwotę w ciągu 5 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego (nawet, jeśli termin kursu nie jest podany). Jeśli nie wpłacisz wpisowego Twoje zgłoszenie zostanie usunięte. Jeśli do kursu pozostało mniej niż 28 dni – wpłać całość kwoty.
 4. Czekaj na maila z informacją o kwalifikacji na kurs. Maile takie rozsyłane są zwykle po ustaleniu terminu kursu, dodaniu nowego terminu lub po otrzymaniu wpłaty wpisowego.
 5. Całość kwoty wpłać do 28 dni przed rozpoczęciem kursu.
 6. Czekaj na maila z informacjami organizacyjnymi (dokładne miejsce kursu, godziny trwania itp). Maile takie rozsyłamy zwykle ok. tygodnia przed kursem.
 7. Aby zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty wypełnij formularz dostępny TUTAJ. Pamiętaj, że jeśli Twoja rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 28 dni przed rozpoczęciem kursu potrącamy koszty związane z organizacją szkolenia. Aby zrezygnować z kursu bez potrąceń zrób to do 28 dni przed jego rozpoczęciem.

Treść regulaminu

 1. Definicje:
  1. Organizator kursu – Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090215, NIP 5222498983, REGON 01150054700000, prowadząca Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu.
  2. Umowa – umowa cywilnoprawna o przeprowadzenie kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do zawarcia której dochodzi poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłatę.
  3. Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez organizatora do wzięcia udziału w kursie.
  4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę o przeprowadzenie kursu, która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przepisy ogólne:
  1. Nabór na kurs jest przeprowadzany na stronie internetowej https://szkolenia.promykslonca.pl za pośrednictwem znajdującego się tam formularza zgłoszeniowego.
  2. Kursy organizowane są w zakresie i w terminach opisanych w szczegółowej informacji na temat kursu, zawartej na stronie internetowej organizatora, o której mowa w pkt 2.A. regulaminu.
  3. W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
  4. Osoby chcące wziąć udział w konkretnym kursie muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji, określone oddzielnie dla każdego kursu.
  5. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata wpisowego w wysokości podanej w szczegółowej informacji o danym szkoleniu, przy czym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na kurs jest wpłata wpisowego. W przypadku większej ilości chętnych niż przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu decyduje data wpłaty wpisowego.
  6. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.
  7. Organizator prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych na poszczególnych kursach.
  8. Uczestnik kursu ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego  szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu.
 3. Opłaty:
  1. Wpłatę wpisowego należy uiścić w ciągu 5 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zgłoszenia.
  2. Pozostałą część opłaty za kurs należy uiścić na konto organizatora do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.
  3. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego w terminie krótszym niż 28 dni przed rozpoczęciem kursu należy dokonać wpłaty całości kwoty.
  4. Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
   • udziału w szkoleniu;
   • otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
   • otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
  5. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w terminie krótszym niż 28 dni przez jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o poniesione koszty zorganizowania szkolenia, proporcjonalnie do liczby uczestników. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego, pod warunkiem spełnienia przez niego wymagań dotyczących kwalifikacji.
  6. W przypadku rezygnacji z oczekiwania na kurs (lista rezerwowa) uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej kwoty wpłaconego wpisowego. Aby uzyskać zwrot, należy przesłać rezygnację z uczestnictwa w kursie za pomocą formularza – kliknij TUTAJ, aby przejść do formularza. Pieniądze będą zwracane jedynie na konto osoby/firmy, która dokonała wpłaty.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs – w zależności od woli wpłacającego.
  8. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy:
  1. Uczestnik  będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem pkt 4.B i 4.C poniżej. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza – kliknij TUTAJ, aby przejść do formularza.
  2. Jeżeli od zgłoszenia się na szkolenie do jego rozpoczęcia pozostało mniej niż 14 dni, to uczestnik będący konsumentem jest zobowiązany do przesłania oświadczenia o treści: „Chcę wziąć udział w kursie …… w terminie ……… Zostałem poinformowany, że w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy będę zobowiązany do pokrycia kosztów zorganizowania szkolenia, proporcjonalnie do liczby uczestników, poniesionych przez organizatora do momentu odstąpienia od umowy” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@promykslonca.pl
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do kursu przeprowadzonego w całości przed upływem terminu 14-dniowego za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem kursu, że po spełnieniu świadczenia przez organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  4. Organizator zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot następuje jedynie na konto osoby, która dokonała wpłaty.
 5. Reklamacje:
  1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą kursu najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia lub daty, w której miał być zakończony, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@promykslonca.pl
  2. W reklamacji należy wskazać: temat kursu, datę jego przeprowadzenia, przyczynę i opis zagadnienia reklamowanego, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika wnoszącego reklamację.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
  4. Oceny zasadności reklamacji dokonuje organizator po sprawdzeniu realizacji kursu zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami, rozmowie z instruktorem prowadzącym kurs oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
  5. Jeżeli organizator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy złożyć do Dolnośląskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim /wniosek – zapis na sąd polubowny).
 6. Przepisy porządkowe
  1. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w szkoleniu uczestnika, który:
   • przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
   • znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  3. Zachowania opisane w pkt. 6.B. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W takiej sytuacji organizator potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem szkolenia, jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania do realizacji umowy.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych oraz w celu promocji produktów i usług spółki Promyk Sp. z o.o. 
  3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) RODO – przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy oraz na podstawie art. 6.1. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
  4. Dane osobowe ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgowo-kadrową 
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia kształcenia ustawicznego oraz przez okres uwzględniający możliwość przeprowadzenia kontroli w placówce, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta.
  6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl
  7. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zwarcia umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.