FAQ

CZęsto zadawane pytania

Tak, wpłata wpisowego jest konieczna, aby zagwarantować sobie miejsce na kursie. W momencie ustalenia terminu kursu wszystkie zgłoszone osoby informowane są o nim mailowo.

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w kursie w wyznaczonym terminie może pozostawić wpisowe i oczekiwać na wyznaczenie kolejnego terminu lub zrezygnować i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty.

Zgłoszenia osób, które nie dokonały wpłaty w terminie 5 dni od daty zgłoszenia usuwane są z systemu.

Aby zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty wypełnij formularz dostępny TUTAJ. Pamiętaj, że jeśli Twoja rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 28 dni przed rozpoczęciem kursu potrącamy koszty związane z organizacją szkolenia. Aby zrezygnować z kursu bez potrąceń zrób to do 28 dni przed jego rozpoczęciem.

Po przesłaniu formularza w mailu zwrotnym wysyłane są szczegółowe informacje co do dalszego postępowania.

 

Tak.

Brak terminu kursu oznacza, że jesteśmy w trakcie jego ustalania i wkrótce pojawi się na stronie.

W takiej sytuacji można zagwarantować sobie miejsce na kursie wysyłając formularz zgłoszeniowy i wpłacając wpisowe. W przypadku braku chęci/możliwości wzięcia udziału w kursie w podanym terminie można pozostawić wpisowe i oczekiwać na wyznaczenie kolejnego terminu lub zrezygnować i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty.

Program i zakres kursu zazwyczaj dostosowany jest do konkretnych odbiorców, co ułatwia jego organizację i zapewnia odpowiednią jakość i odbiór przekazywanych treści.

Jeśli Twojej grupy zawodowej nie ma wśród adresatów kursu, a bardzo zależy Ci na udziale w nim prosimy o przesłanie pytania w mailu z informacją o wykonywanym zawodzie, doświadczeniu oraz z wszelkimi informacjami, które mogą pomóc w ustaleniu czy kurs będzie dla Ciebie odpowiedni.

Informacje niezbędne do dokumentacji znajdują się TUTAJ (kliknij, aby przejść do strony)>>

Program kursu znajduje się w opisie danego kursu. Kurs znajdziesz na liście kursów – kliknij TUTAJ, aby przejść do strony>>.

Aby otrzymać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) należy zgłosić się do instytucji, która zajmuje się dystrybucją środków w danym województwie. Więcej: TUTAJ>>
Aby zobaczyć, jakie prowadzone przez nas kursy aktualnie wpisane są do BUR kliknij TUTAJ >>

  1. Aby wziąć udział w kursie wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie każdego kursu.
  2. Po wypełnieniu formularza otrzymasz automatycznie maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, numerem konta oraz dalszymi wskazówkami (sprawdź folder SPAM).
  3. Wpłać wpisowe w ciągu 5 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego (nawet, jeśli termin kursu nie jest podany). Jeśli nie wpłacisz wpisowego Twoje zgłoszenie zostanie usunięte. Jeśli do kursu pozostało mniej niż 28 dni – wpłać całość kwoty.
  4. Czekaj na maila z informacją o kwalifikacji na kurs. Maile takie rozsyłane są zwykle po ustaleniu terminu kursu, dodaniu nowego terminu lub po otrzymaniu wpłaty wpisowego.
  5. Całość kwoty wpłać do 28 dni przed rozpoczęciem kursu.
  6. Czekaj na maila z informacjami organizacyjnymi (dokładne miejsce kursu, godziny trwania itp). Maile takie rozsyłamy zwykle ok. tygodnia przed kursem.

Nie potwierdzamy otrzymania wpłaty. Jeśli chcesz upewnić się, że Twoje pieniądze do nas dotarły wyślij maila z pytaniem podając imię i nazwisko/nazwę płatnika oraz datę wpłaty. W Dziale Szkoleń wpłaty widzimy po ok. tygodniu od momentu ich dokonania, prosimy więc o kontakt w sprawie wpłat dopiero po upływie tego czasu.

Ukończenie kursu „Integracja sensoryczna” umożliwia pracę w charakterze terapeuty integracji sensorycznej min. w ramach własnej działalności (prywatny gabinet).

W przypadku wykorzystywania metody w przedszkolu / szkole / poradni psychologiczno – pedagogicznej – absolwent kursu może używać elementów tej metody w trakcie zajęć, które może prowadzić zgodnie ze swoimi kwalifikacjami np.

 

– w ramach zajęć wwr – osoba, która

1) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,

2) ukończyła studia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub;

4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy;

 

– w ramach zajęć rewalidacyjnych – osoba, która

1) ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, lub

2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

 

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela), mogą być pokryte w części lub w całości:

1) koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):

  1. a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy,
  2. b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy;

2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących:

  1. a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy,
  2. b) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

– niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje;

3) opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 i 4 ustawy;

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

 

Punkt trzeci dotyczy m.in. form z art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela:

 

3a.  125  Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

Nie oferujemy miejsc noclegowych dla kursantów. 

W rezerwowaniu hoteli pomaga również nieodpłatnie firma Hotel Service 24.

Firma HOTEL SERVICE 24 jest partnerem Fundacji „Promyk Słońca” w sprawach rezerwacji miejsc noclegowych.

HOTEL SERVICE 24 wspiera nas doświadczeniem w wyszukiwaniu najatrakcyjniejszych miejsc noclegowych w hotelach w całej Polsce i za granicą na preferencyjnych warunkach.

HOTEL SERVICE 24 dla uczestników szkoleń organizowanych przez Fundację „Promyk Słońca” przygotował specjalne stawki w wybranych hotelach partnerskich.

W celu dokonania rezerwacji hoteli prosimy o kontakt w godz. 9.00-17.00:
Anna Janicka

e-mail: rezerwacja@hotelservice24.pl

tel. 884 993 484

t/f: + 48 71 364 85