Kurs

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

Informacje podstawowe

Termin: 

Wrocław 2020                                                                

A     20.01 – 31.01.2020                                                      

B1    30.03 – 4.04.2020                                                       

B2   01.06 – 5.06.2020                                                         

C1    21.09 – 25.09.2020  Teoria                                                 

C2   28.09 – 2.10.2020                                                       

D     02.12 – 6.12.2020                                                   

Opole 2020

A  16.03-27.03.2020

B1  15.06 – 20.06.2020

B2  09.09-13.09.2020

C1   21.09-25.09.2020 Teoria zjazd we Wrocławiu 

C2  18.11- 22.11.2020

D 17.02- 21.02.2021

Uwaga!: Uwaga!: O kwalifikacji na kurs decyduje komisja, w skład której wchodzą nauczyciele metody Vojty – wykładowcy na kursie. O wynikach rekrutacji informujemy mailowo.

Rekrutacja na rok 2020 zamknięta. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie w 2021 roku proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego należy oczekiwać na rozpoczęcie rekrutacji (planowany termin: wrzesień 2020), o której będziemy informować mailowo. Po otrzymaniu maila należy przesłać dokumenty wymienione poniżej (po kliknięciu przycisku Więcej). 

Prowadzenie: Certyfikowani nauczyciele metody
Adresaci: Fizjoterapeuci
Liczba godzin: 320
Liczba miejsc: 25
Cena: 14000 zł

Opis: Podstawą terapeutycznej metody Vojty jest kinezjologia rozwojowa, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Metoda ta polega na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych nazwanych kompleksami odruchowej lokomocji: odruchowego obrotu i odruchowego pełzania. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu utrwalonych już niedowładów, a także w przypadkach uszkodzeń splotu ramiennego, przepuklinach oponowo-rdzeniowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest usprawnienie ruchowe, niezależnie od wieku pacjenta7

Cel: Uczestnicy kursu poznają w praktyce zasady terapeutycznej metody Vojty. Uczą się m.in. rozpoznawać zaburzenia kinezjologiczne pacjenta i układać odpowiedni do potrzeb program rehabilitacyjny. Opanowują technikę aktywizacji odruchowej lokomocji.

Uwagi: Kurs autoryzowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty (Internationale Vojta Gesellschaft). Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat honorowany w większości krajów świata.

UWAGA! Ciąża jest przeciwwskazaniem do uczestnictwa w kursie!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie w 2021 roku proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego należy oczekiwać na rozpoczęcie rekrutacji (planowany termin: wrzesień 2020), o której będziemy informować mailowo. Po otrzymaniu maila z informacją o rozpoczęciu rekrutacji należy przesłać skan następujących dokumentów na adres szkolenia@promykslonca.pl:

1.     Życiorys z przebiegiem procesu kształcenia i przebiegiem pracy zawodowej (UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest dwuletnie doświadczenie zawodowe jako rehabilitant dzieci wynikające z CV).

2.     Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie jako fizjoterapeuta.
3.     Zgoda obecnego pracodawcy na prowadzenie terapii metodą Vojty pomiędzy poszczególnymi częściami kursu oraz po jego ukończeniu.
4.     Chronologiczny wykaz kursów, szkoleń z ostatnich trzech lat.
5.     Wypełniony załącznik: „Uzupełnienie do dokumentów przyjęcia na kurs wg Vojty dla dzieci”.
6.     Podpisany załącznik: „Warunki uczestnictwa w kursie „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi”.
7.     Podpisany załącznik  „Oświadczenie

Absolwenci kursu „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi” mają możliwość uzyskania certyfikatu uprawniającego do pracy z dziećmi. 
Warunki uzyskania certyfikatu: 

  • Udział w drugim tygodniu części A, drugim tygodniu części B oraz w części D (która trwa tydzień). Koszt udziału: 5140,00 zł. Do zgłoszenia na kurs należy dołączyć kopię certyfikatu z kursu dla dorosłych oraz wypełnić formularze dotyczące kursu dziecięcego.
  • Ilość dostępnych miejsc: 2 miejsca we Wrocławiu, 1 miejsce w Opolu

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach wymienionych w punktach 1-7 jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty (IVG), z siedzibą Wellersbergstrasse 60, D-57072 Siegen. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane są przez okres prowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi szkoleniowej.

Regulamin kursu.

 

 

Program kursu

brak

brak

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Krok 1
Wybierz interesujący cię kurs z pozycji „Rejestruję się na:”
Podaj dane osobowe
Wpisz swoje dane osobowe do Formularza rejestracji: imię, nazwisko, itd

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystwiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych oraz w celu promocji produktów i usług spółki Promyk Sp. z o.o. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) – przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy oraz na podstawie art. 6.1. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgowo-kadrową. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia kształcenia ustawicznego oraz przez okres uwzględniający możliwość przeprowadzenia kontroli w placówce, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zwarcia umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Zobowiązuję się do wpłaty zaliczki na powyższy rachunek bankowy. Zapoznałam/łem się z regulaminem kursów obowiązujących w Fundacji „Promyk Słońca” i zobowiązuję się go przestrzegać.

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij