Studia podyplomowe

wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka

Opis

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie rozwoju dziecka; poznanie możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju; zgłębienie zagadnień dotyczących wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. 

Studia podyplomowe łączą teorię z praktyką.  Organizowane są przez Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu i Fundację „Promyk Słońca”, która od wielu lat prowadzi działania w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Z uwagi na dostęp do narzędzi i sprzętu diagnostycznego oraz bogatego wyposażenia w pomoce do terapii znaczna część zajęć warsztatowych odbywać się będzie w ośrodkach prowadzonych przez Fundację „Promyk Słońca”.

Uczestnicy studiów podyplomowych  p o z n a j ą   m.in.:

 • zasady postępowania z dzieckiem we wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • prawidłowy przebieg rozwoju dziecka,
 • przyczyny zaburzeń rozwoju, m.in. zespoły genetyczne, procesy chorobowe, urazy OUN, czynniki środowiskowe,
 • metody diagnostyki  rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zasady współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zasady współpracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Uczestnicy  n a u c z ą  s i ę  m.in:

 • rozpoznawać zaburzenia rozwoju u dzieci,
 • planować pracę terapeutyczną z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami,
 • konstruować indywidualne programy terapeutyczne i stymulować rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy .

Adresaci:
Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów i innych terapeutów zainteresowanych pracą w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach oświatowych.

Tematyka i organizacja zajęć: 
Program studiów obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów praktycznych (w tym 30 godz. praktyk). Zajęcia odbywać się będą w ramach pięciu bloków tematycznych:

 1. Dziecko z zaburzeniami rozwoju w rodzinie
 2. Rozwój psychoruchowy dziecka
 3. Diagnostyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 5. Praktyka terapeutyczna

Kadra:
Kierownikiem studiów jest dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz – 
Dyrektor ds. Medycznych w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Oddziału Fundacji „Promyk Słońca”

 • pediatra od 1986 r., dr n.med. od 1988.
 • od 2004 r. – członek zespołu przygotowującego program rządowy w zakresie wczesnej interwencji,
 • od 2006 r. – członek stałego Zespołu Roboczego ds. koordynacji i monitoringu placówek rekomendowanych do programu „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie” przy Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • wykładowca na kursach Wczesnej Interwencji i kursach kwalifikacyjnych z zakresu terapii pedagogicznej;
 • wykładowca w zakresie diagnostyki metodą Vojty (jedna z trzech osób w Polsce),
 • Kurs Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, w tym tematyka rozwoju dziecka. 

Wykładowcy to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które na co dzień zajmują się diagnozowaniem i pracą z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania: 
Dwa semestry. Zajęcia są organizowane w weekendy (średnio 2 zjazdy  w miesiącu)

Miejsce: 
Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
Oddział Fundacji „Promyk Słońca” , ul. Swobodna 8a we Wrocławiu

Zajęcia praktyczne: 
W ramach studiów przewiduje się indywidualne praktyki (30 godz.) w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca” u specjalistów pracujących z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

Warunki ukończenia studiów: zaliczenia, egzaminy, praca dyplomowa. 
Dokument ukończenia studiów:  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji – kliknij TUTAJ