Studia podyplomowe

terapia pedagogiczna z arteterapią

Opis

Studia organizowane przez Uniwersytet SWPS we współpracy z Fundacją Promyk Słońca. 

O studiach:

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju. Program studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Słuchacze poznają formy i metody pracy stosowane w terapii pedagogicznej. Dodatkowo zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii i jej zastosowania terapeutycznego. Absolwenci uzyskują kwalifikacje i kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią. 

Adresaci:

Nauczyciele zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i klas terapeutycznych).

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim oraz kwalifikacjami nauczycielskimi, które są zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przejawiającymi  trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a także szczególne uzdolnienia. 

Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Cel:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się – rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną  trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych / wspierających.

Zasadniczymi elementami tego przygotowania są: opanowanie umiejętności diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

Organizacja nauki:

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS oraz w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca”.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest 

 • obecność i czynny udział w zajęciach  – min. 70% obecności na zajęciach
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk
 • pozytywna ocena z końcowego egzaminu w formie testu wiedzy
 • obrona pracy dyplomowej w formie prezentacji projektu zajęć terapeutycznych, którego przedmiotem będzie program terapeutyczny opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka.

Kadra: 

Kierownikami studiów podyplomowych są Monika Abraszewska i Beata Wacławowicz – osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami i specyficznymi trudnościami w nauce, które bezpośrednią pracę terapeutyczną łączą z dydaktyką. 

Monika Abraszewska: terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog z długoletnią praktyką terapeutyczną w  Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej „Promyk Słońca” i Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” we Wrocławiu; specjalizuje się w badaniach pedagogicznych dzieci pod kątem opiniowania w zakresie wczesnego wspomagania, specyficznych trudności w nauce, określania dojrzałości szkolnej oraz w terapii dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami (wczesne wspomaganie rozwoju, dysleksja, niepełnosprawność intelektualna i in.).

Beata Wacławowicz: terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog; terapeutka Metody Feuersteina IE z bogatym doświadczeniem w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”. Ekspert w projekcie innowacyjnym „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” (obszary: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna; planowanie i monitorowanie działań edukacyjno-terapeutycznych).  

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz: psycholog kliniczny dziecięcy. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Autorka i współautorka wielu metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych. Autorka Metody Dobrego Startu. Autorka ok. 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii klinicznej (dysleksji), wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej. 

dr n.med. Adriana Pietraszkiewicz: pediatra. Dyrektor ds. Medycznych w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” we Wrocławiu. Członek zespołu przygotowującego program rządowy w zakresie wczesnej interwencji, członek stałego Zespołu Roboczego ds. koordynacji i monitoringu placówek rekomendowanych do programu „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie” przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wykładowca na kursach Vojty, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. 

dr Magdalena Król – psycholog. Doświadczenie w pracy naukowej uzyskała na University of Manchester w ramach doktoratu obejmującego tematyką badanie przetwarzania informacjipu góra-dół ty z użyciem elektroencefalografii i stażu podoktorskiego na temat w neurokorelatów świadomości fonologicznej w rozpoznaniu dysleksji. Obecnie pracuje m.in. nad projektami badawczymi dotyczącymi przetwarzanie informacji u osób neurotypowych i ze spektrum autyzmu z użyciem okulografii, we współpracy z dr Emmą Gowen, oraz nad wpływem imitacji motorycznej na empatię i zachowania prospołeczne u małych dzieci. Jako dydaktyk w SWPS, Wydział we Wrocławiu, prowadzi moduł z psychologii rozwoju oraz seminarium na temat autyzmu.

Renata Gołębiowska: pedagog, neurologopeda, wykładowca SWPS i DSW. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy nozologicznej, funkcjonalnej i logopedycznej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach. W ramach cyklu szkoleń dla profesjonalistów AUTYZM – Akademia dla NGO’s prowadzonych w ramach projektu EFS przez Fundację Synapsis doskonaliła warsztat m.in. w zakresie diagnozy, specyfiki pracy z osobami z autyzmem, treningów umiejętności społecznych, komunikacji oraz trudnych zachowań. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem.

Teresa Cholewińska: nauczyciel wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej;pedagog diagnosta /  terapeuta, specjalizuje się w terapii trudności w uczeniu się  matematyki; konsultant ds. terapii pedagogicznej w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.  W latach1997-2002 Dyrektor Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Nr 119 we Wrocławiu.

Sylwia Białek: reżyser teatralny, arteterapeuta, pedagog ze specjalnością rewalidacja. Ukończyła m.in. reżyserię teatru dzieci i młodzieży w PWST w Krakowie Wydział zamiejscowy we Wrocławiu. Na co dzień pracuje w szkole dla dzieci z autyzmem. 

Dlaczego warto?

 1. Absolwent studiów podyplomowych zdobywa kwalifikacje jako terapeuta pedagogiczny i jest przygotowany do
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
  • prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • prowadzenia klas terapeutycznych.
  • pracy metodami z dziedziny arteterapii
 2. Bogaty program składający się z 350 godzin zajęć
 3. Studia łączą teorię z praktyką. Duży nacisk kładziemy na praktyczne aspekty pracy terapeutycznej z dzieckiem, rozwijanie kompetencji w zakresie diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych i prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej oraz zajęć wspierających arteterapeutycznych.
 4. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem w pracy naukowo-dydaktycznej, jak i praktyków – doświadczonych terapeutów pedagogicznych i psychologów.
 5. Część zajęć odbywa się w Fundacji „Promyk Słońca”, specjalizującej się w diagnostyce, terapii i wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-sprzętową.
 6. Słuchacze mają możliwość odbycia praktyk w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznym Przedszkolu Integracyjnym „Promyk Słońca”. Podczas praktyk  poznają specyfikę pracy terapeuty pedagogicznego w tego rodzaju placówkach, co z pewnością zwiększy ich szanse na rynku pracy.


Program (przedmioty i godziny):

MODUŁ I
PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM – 140 godz.

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • Wspierająca rola nauczyciela/terapeuty w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej
 • Style i strategie uczenia się
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Podstawy logopedii i terapii zaburzeń mowy
 • Dysleksja rozwojowa
 • Niepowodzenia w nauce matematyki
 • Zajęcia z uczniem zdolnym. Trening twórczego myślenia


MODUŁ II
METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH – 104 godz.

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci  zaburzeniami rozwoju sensomotorycznego i sprawności manualnej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – rozpoznanie, symptomy i przebieg
 • Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej

MODUŁ III
ARTETERAPIA – 48 godz. 

 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Zajęcia teatralne i choreoterapia
 • Muzykoterapia
 • Plastykoterapia

MODUŁ IV
PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA – 58 godz. 

Zajęcia praktyczne w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin, w tym 292 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów i seminariów oraz 58 godz. praktyk).

Więcej informacji: http://www.podyplomowe.pl/swps-wroclaw/wroclaw-studia-podyplomowe/studia-dla-nauczycieli/terapia-pedagogiczna-4