Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych oraz w celu promocji produktów i usług spółki Promyk Sp. z o.o. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) – przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy oraz na podstawie art. 6.1. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Dane osobowe ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgowo-kadrową. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia kształcenia ustawicznego oraz przez okres uwzględniający możliwość przeprowadzenia kontroli w placówce, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. 

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zwarcia umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia. 

Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. 

Zapoznałam/łem się z regulaminem kursów obowiązujących w Fundacji „Promyk Słońca” i zobowiązuję się go przestrzegać.